معلمين و مدرسين مدرسه هاي كانانيان و كاتارينيان در سال 1929 م.
رديف اول از پايين، نفر چهارم از سمت راست