معلمين و مدرسين مدرسه هاي كانانيان و كاتارينيان در سال 1932 م.
رديف دوم از پايين، نفر چهارم از سمت چپ