كشيش گارگين هانانيان
معلمين و مدرسين مدرسه هاي كانانيان و كاتارينيان در سال 1932 م.
رديف دوم از پايين، نفر چهارم از سمت چپ
معلمين، مدرسين و فارغ التحصيلان مدرسه هاي كانانيان و كاتارينيان در سال 1929 م.
رديف دوم از پايين، نفر چهارم از سمت راست
معلمين و مدرسين مدرسه هاي كانانيان و كاتارينيان در سال 1929 م.
رديف اول از پايين، نفر چهارم از سمت راست
معلمين، مدرسين و فارغ التحصيلان مدرسه هاي كانانيان و كاتارينيان در سال 1930 م.
رديف دوم از پايين، نفر چهارم از سمت راست
معلمين و مدرسين مدرسه هاي كانانيان و كاتارينيان در سال 1917 م.
رديف اول از پايين، نفر دوم از سمت راست
مقبره كشيش گارگين هانانيان واقع درحياط غربي كليساي وانك