معلمين و مدرسين مدرسه هاي كانانيان و كاتارينيان در سال 1917 م.
رديف اول از پايين، نفر دوم از سمت راست