معلمين، مدرسين و فارغ التحصيلان مدرسه هاي كانانيان و كاتارينيان در سال 1930 م.
رديف دوم از پايين، نفر چهارم از سمت راست